Promotion ร้อน ร่วมกันสู้ COVID – 19

ใช้งาน Cloud วันนี้ Free 3 ต่อ*

ต่อที่ 1 Free!! ค่าบริการ 2 เดือนแรก!!

ต่อที่ 2 Free!! ค่าบริการ Migrate

ต่อที่ 3 Free!! VPN 20 Account เมื่อซื้อ vFW(nsx)

*เงื่อนไข
1. เมื่อทำสัญ ญาเช่าใช้งาน Cloud ขั้นต่ำ 12 เดือน
2. ทำสัญญาโดยตรงกับทาง Atcetera เท่านั้น
3. เริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน
4. บริการ Cloud (laaS) เท่านั้น

กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์ Promotion

(กรอก E-mail องค์กรของท่าน)
จะมีทีมงานติดต่อกลับไป กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน