SharePoint

SharePoint คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเก็บ และแชร์ข้อมูลสำหรับองค์กร เพื่อให้ทุกทีมทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก และเป็นระบบ ภายใต้ระบบความปลอดภัยประสิทธิภาพสูง ยากต่อการแทรกแซง อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้จากทุกอุปกรณ์ โดยสามารถตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจ

ทำไมต้องมี SharePoint
รองรับการทำงานบนระบบคลาวด์

รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ให้พื้นที่ข้อมูลส่วนกลาง และยังมีพื้นที่ต่อผู้ใช้อีก พร้อมอัปเดตระบบได้โดยไม่มี Down time ใช้งานบนระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และพื้นที่ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ รวมไปถึงระบบคลาวด์ที่จัดเก็บข้อมูลอยู่

ปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับองค์กร

High Security มีระบบความปลอดภัยสูง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับโลก 
Data Protection  การปกป้องข้อมูลสำคัญเพื่อป้องกันการรั่วไหล พร้อมเข้ารหัสข้อมูลตลอดเวลาที่ใช้งาน และสามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้งานได้

ตอบโจทย์การทำงาน

พร้อมทำงานบนทุกอุปกรณ์

ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows , iOS หรือ Android เก็บและแชร์ข้อมูลเพื่อการทำงานร่วมกัน รองรับการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือไฟล์อื่นๆ สำหรับจัดเก็บหรือแชร์เพื่อการทำงาน

เรียกดูและแก้ไข​

สามารถเรียกดูและแก้ไขเอกสารประเภท Microsoft Office ในรูปแบบ Word, Excel และ PowerPoint ผ่านเว็บบราวเซอร์สามารถเข้าถึงได้จากเว็บบราวเซอร์ และสามารถซิงค์กับ PC ของส่วนตัวเพื่อใช้งานแบบ offline 

สร้างทีมไซต์

สามารถสร้างทีมไซต์เพื่อใช้เป็นพื้นที่นการจัดเก็บระเบียบและแบ่งปันเนื้อหา ข้อมูล และข่าวสารระหว่างผู้ใช้งานภายใน และภายนอกได้

เพื่อแจ้งข่าวสาร

สามารถสร้าง Website และ Intranet เพื่อแจ้งข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูล และมีส่วนร่วมกับองค์กรของคุณด้วยกระบวนการที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน

Download SharePoint
Service PDF

Package

สามารถทดสอบได้แล้ววันนี้

Home-Picture-5-compressor

SharePoint

SharePoint คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเก็บ และแชร์ข้อมูลสำหรับองค์กร เพื่อให้ทุกทีมทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก และเป็นระบบ ภายใต้ระบบความปลอดภัยประสิทธิภาพสูง ยากต่อการแทรกแซง อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้จากทุกอุปกรณ์ โดยสามารถตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจ

ทำไมต้องมี SharePoint?

รองรับการทำงานบนระบบคลาวด์

รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ให้พื้นที่ข้อมูลส่วนกลาง และยังมีพื้นที่ต่อผู้ใช้อีก พร้อมอัปเดตระบบได้โดยไม่มี Down time ใช้งานบนระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และพื้นที่ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ รวมไปถึงระบบคลาวด์ที่จัดเก็บข้อมูลอยู่

ปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับองค์กร ​

High Security มีระบบความปลอดภัยสูงมาตร-ฐาน การรักษาความปลอดภัยระดับโลก
Data Protection การปกป้องข้อมูลสำคัญเพื่อป้องกันการรั่วไหล พร้อมเข้ารหัสข้อมูลตลอดเวลาที่ใช้งาน และสามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้งานได้

ตอบโจทย์ทุกการทำงาน

พร้อมทำงานบนทุกอุปกรณ์

ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows , iOS หรือ Android เก็บและแชร์ข้อมูลเพื่อการทำงานร่วมกัน รองรับการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือไฟล์อื่นๆ สำหรับจัดเก็บหรือแชร์เพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบ

เรียกดูและแก้ไข

สามารถการเรียกดูและแก้ไขเอกสารประเภท Microsoft Office ในรูปแบบ Word , Excel และ PowerPoint ผ่านเว็บบราวเซอร์สามารถเข้าถึงได้จากเว็บบราวเซอร์และสามารถซิงค์กับ PC ของส่วนตัวเพื่อใช้งานแบบ offline 

สร้างทีมไซต์

สามารถสร้างทีมไซต์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดระเบียบและแบ่งปันเนื้อหา ข้อมูล และข่าวสารระหว่างผู้ใช้งานภายในและภายนอกได้

เพื่อแจ้งข่าวสาร

สามารถสร้าง Website และ Intranet เพื่อแจ้งข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูล และมีส่วนร่วมกับองค์กรของคุณด้วยกระบวนการที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน

Download SharePoint Service PDF

Package

สามารถทดสอบได้แล้ววันนี้