Azure Stack เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการมากกว่า 30 Service รองรับ Infra as a Service และ Platform as a Service ยืดหยุ่น สามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเอง การตั้งค่าในส่วน Network และ Security ระบบถูกจัดชุดมาในตู้ Rack ประกอบไปด้วย Switch Server และ Storage ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานดีขึ้น รวดเร็วไม่ต้องผ่านอุปกรณ์หลาย hop speed ดีขึ้น ลดอัตราการกระจุกกันของคอขวด บริหารจัดการผ่าน Azure Resource Manager (ARM) ทำให้การบริหารจัดการง่าย สามารถปรับเปลี่ยน ตั้งค่าได้ ทั้ง Compute, Network และ Security เป็นระบบ ปลอดภัย การขึ้น Service ใหม่ก็สามารถบริหารจัดการได้ง่าย การดูแลระบบ Infra ก็ปลอดภัย โดยเมื่อระบบเกิดเหตุขัดข้อง ARM ก็จัดบริหารจัดการ resource ในระบบ เพื่อให้การใช้งานราบรื่น มี Downtime น้อยที่สุด และยังปลอดภัยด้วยการ Update Patch ที่มีการ Update เพื่อป้องกันช่องโหว่ ปรับปรุงระบบ เพิ่ม Service

Share with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *